Ýkili Opsiyon Ýle Ne Kadar Para Kazanabilirim?

x

Get a Free Binary Options eBook

Full name :

Email :

Phone :

ikili opsiyon | ikili opsiyon ticareti

  

Ýkili Opsiyon Ýle Ne Kadar Para Kazanabilirim?


Bu önemli soru için cevap sahip olduðunuz bilgi düzeyinin yanýnda yapacaðýnýz yatýrýma baðlý olarak deðiþiklilik göstermektedir. Dürüst olmak gerekirse her hafta garanti bir þekilde 2000$ kazanç elde edeceðinizi söylemenin hiçbir faydasý olmayacaktýr. Bu tarz þeyler söyleyenler ve size ikili opsiyon ticaret ile kesin bir miktar kazanç elde edebileceðiniz garantisini verenler, size kandýrmaktan baþka bir þey yapmýyorlar, çünkü onlar sadece size kullanarak ve sizin paranýzdan kazanç elde ederek bu noktaya gelirler.

 

          

Sizin Ücretsiz İkili alın

Seçenekler eBook --- >>

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

İkili opsiyon makaleler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ýkili Opsiyon Ýle Ne Kadar Para Kazanabilirim? >>

 

İkili Opsiyon Ticareti Dolandırıcılığı >>

 

İkili Opsiyonlar Bonus >>

 

Eğer ikili opsiyon ticaret yoluyla zengin miyim? >>

 

Ücretsiz İkili Opsiyon Tabloları Alma Yolları Nelerdir? >>

 

İkili Opsiyonlar Para Çekme İşlemi >>

 

Dijital Opsiyonlar >>

 

İkili Opsiyonlar Ticaret öğrenin >>

 

İkili Opsiyonlar Göstergeleri >>

 

Stok Opsiyon gerçekten nelerdir? >>

 

Emtia Opsiyon gerçekten nelerdir? >>

 

İkili Opsiyonlar ile Döviz Kategori ticaret >>

 

Ticaret İkili Opsiyon Uygun Yeni Başlayanlar için mi? >>

 

Ikili Opsiyon kullanarak Twitter >>

Ancak, örneðin bir ay boyunca her gün en azýndan 25$ yatýrým yaptýðýnýzý düþünelim. Ay sonunda yirmi kez bir iþ yaptýðýnýzý varsayalým.

 

Eðer ortalamanýn yarýsý kadar bile iyi bir yatýrýmcýysanýz tüm zamanlarýn yaklaþýk yüzde 60 kadarýnda kar edebilirsiniz. Eðer daha yeni baþlýyorsanýz bu rakamlarý görmeniz o kadar da kolay olmayacaktýr ancak biraz deneyim kazandýktan sonra siz de bu noktalara ulaþma þansýna sahipsiniz.


Örnek olarak ortalama kazancýnýzýn yüzde 85 olduðunu düþünelim ve alacaðýnýz para iadesi de yüzde 5 olsun. Bunlar birçok ikili seçenekler ticareti komisyoncularý için uygulanan ortalama figürlerdir. Bu þekilde ikili seçenekler ticareti ile kazanabileceðiniz parayý ortalama olarak tahmin edebilirsiniz. 

 

Bu þekilde söyleyince çok da etkileyici görünmüyor ancak bu birçok þirketin ikili seçenekler ticareti ile þu kadar para kazanacaksýnýz deyip elinizdeki parayý da almalarýndan daha etkileyicidir, deðil mi? Bu þekilde bakýn, 30 gün içinde yaptýðýnýz yatýrýmda yüzde 13 kar getirir ve paranýza baktýðýnýzda bile ne kadar etkileyici olduðunu görürsünüz.


Eðer bir miktar sermaye oluþturabilirseniz  elde edeceðiniz kazancý her zaman arttýrabilirsiniz. Bir sene boyunca ikili ticaret yaptýktan sonra satýþ baþýna yüzde 50 kar yapacaksýnýzdýr, ve bu karý yaptýðýnýz yatýrýmýn üzerine koyarsanýz, kazancýnýz daha da artacaktýr.

 

Ayrýca, bu süre boyunca elde ettiðiniz tecrübe de sizin kazanç oranýnýzý arttýracaktýr ve bu oran yüzde 60lara kadar çýkabilir ve kazancýnýz üzerinde mükemmel etkisi olabilir.


Ýkili seçenekler ticareti yaparken düþünmemeniz gereken ana faktör sizi alaycý yapmayacaðýydý. Ancak size hisselerin nasýl iþlediðini öðretecek ve hayatýnýz boyunca ikili seçenekler size kar getiren bir ikinci kapý olarak kalacaktýr.


Peki, ikili opsiyon ticareti ne kadar kesin olarak çalýþýr? Aslýnda, belli bir dereceye kadar bu oldukça basittir. Ýkili seçenekler ticaretinin anlamý, bir yatýrýmcýnýn Euro ya da Altýn gibi finansal yararlarýn deðerlerindeki deðiþimi tahmin ederek bu deðerlerin Amerika Birleþik Devletleri gibi ülkelerde ne olacaðýný bilmesi ve bu sayede kar elde etmesidir.

 

Örneðin, tek yapmanýz gereken direkt olarak düþüp düþmeyeceðini tahmin etmektir. Ýkili seçenekler ticareti ile internet üzerinden para kazanmak oldukça kolaydýr.

 

Tek yapmanýz gereken bu tarz deðerlerin artýþý ya da azalýþýný önceden bilmek ve bunlara baðlý olarak doðru yatýrýmlarý doðru yerlere yapmaktýr, bu þekilde anýnda para kazanýrsýnýz.


Sadece iki olasý sonuç arasýnda bir seçim yapmanýz gerektiði için bu konuda bir roket bilimi bilmenize gerek yoktur, en kötü senaryoda kazanç elde etme þansýnýz %50 olacaktýr.

 

Buna ek olarak, hafif bir görüþ ve bazý beceriler ile, herhangi bir basit plan oluþturup kazancýnýzý kolay bir þekilde %80 – 85lere çýkarabilirsiniz.